VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

Tieto všeobecné obchodné podmienky ("Podmienky") upravujú práva a povinnosti Vás, ako kupujúcich a Nás ako predávajúceho v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom E-shopu na webových stránkach www.homeyou.sk.

Ako určite viete, tak komunikujeme primárne na diaľku. Preto aj pre našu Zmluvu platí, že sú použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú, aby sme sa spolu dohodli bez súčasnej fyzickej prítomnosti Nás a Vás.

Ak niektorá časť Podmienok odporuje tomu, čo sme si spoločne schválili v rámci procesu Vášho nákupu na Našom E-shope, bude mať táto konkrétna dohoda prednosť pred týmito Podmienkami.

 • NIEKTORÉ DEFINÍCIE
    1. Cena je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za Tovar;
    2. Cena za dopravu je finančná čiastka, ktorú budete hradiť za doručenie Tovaru, a to vrátane ceny za jeho zabalenie;
    3. Celková cena je súčet Ceny a Ceny za dopravu;
    4. DPH je daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov;
    5. E-shop je internetový obchod prevádzkovaný Nami na adrese www.homeyou.sk, na ktorom bude prebiehať nákup Tovaru;
    6. Faktúra je daňový doklad vystavený v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty na Celkovú cenu;
    7. My sme spoločnosť Lambert, s.r.o., so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO 36 392 570, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka č. 1227 1/L,  e-mail homeandyouslovakia@gmail.com, telefónne číslo +421 905 953 345, právnymi predpismi označovaná ako predávajúci;
    8. Objednávka je Váš neodvolateľný návrh na uzavretie Zmluvy o kúpe Tovaru s Nami;
    9. Tovar je všetko, čo môžete nakúpiť na E-shope;
    10. Užívateľský účet je účet zriadený na základe Vami uvedených údajov, ktorý umožňuje uchovanie zadaných údajov a uchovávanie histórie objednaného Tovaru a uzavretých zmlúv;
    11. Vy ste osoba nakupujúca na Našom E-shope, právnymi predpismi označovaná ako kupujúci;
    12. Zmluva je kúpna zmluva dohodnutá na základe riadne vyplnenej Objednávky zaslanej prostredníctvom E-shopu, a je uzavretá vo chvíli, kedy od Nás dostanete potvrdenie Objednávky.
 • VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A POUČENIE
    1. Kúpa Tovaru je možná len cez webové rozhranie E-shopu.
    2. Pri nákupe Tovaru je Vašou povinnosťou poskytnúť Nám všetky informácie správne a pravdivo. Informácie, ktoré ste Nám poskytli pri objednaní Tovaru budeme teda považovať za správne a pravdivé.
 • UZATVORENIE ZMLUVY
    1. Zmluvu s Nami je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku.
    2. Zmluva je uzatváraná na diaľku prostredníctvom E-shopu, pričom náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradíte Vy. Tieto náklady sa však nijako nelíšia od základnej sadzby, ktorú hradíte za používanie týchto prostriedkov (teda najmä za prístup k internetu), žiadne ďalšie náklady účtované Nami teda nad rámec Celkovej ceny nemusíte očakávať. Odoslaním Objednávky súhlasíte s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku.
    3. K tomu, aby sme mohli Zmluvu uzavrieť, je potrebné, aby ste na E-shope vytvorili návrh Objednávky. V tomto návrhu musia byť uvedené nasledovné údaje:
     1. Informácie o nakupovanom Tovare (na E-shope označujete Tovar, o ktorého nákup máte záujem, tlačidlom "Pridať do košíka");
     2. Informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH, spôsobu platby Celkovej ceny a požadovanom spôsobe doručenia Tovaru; tieto informácie budú zadané v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci používateľského prostredia E-shopu, pričom informácie o Cene, Cene za dopravu, DPH a Celkovej cene budú uvedené na základe Vami zvoleného Tovaru a spôsobu jeho doručenia;
     3. Vaše identifikačné údaje slúžiace k tomu, aby sme mohli doručiť Tovar, najmä teda meno, priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu;
     4. V prípade Zmluvy, na základe ktorej Vám budeme Tovar dodávať pravidelne a opakovane, tiež informáciu, ako dlho Vám budeme Tovar dodávať.
    4. V priebehu tvorby návrhu Objednávky môžete až do doby jej vytvorenia údaje meniť a kontrolovať. Po vykonaní kontroly prostredníctvom stlačenia tlačidla "Dokončiť objednávku" Objednávku vytvoríte. 
    5. Vašu Objednávku Vám v čo najkratšom čase po tom, kedy Nám bude doručená, potvrdíme správou odoslanou na Vašu e-mailovú adresu zadanú v Objednávke. Súčasťou potvrdenia bude zhrnutie Objednávky a tieto Podmienky. Potvrdením Objednávky z našej strany dochádza k uzavretiu Zmluvy medzi Nami a Vami. Podmienky v znení účinnom ku dňu objednania tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
    6. Môžu nastať aj prípady, kedy Vám nebudeme môcť Objednávku potvrdiť. Ide najmä o situácie, kedy Tovar nie je dostupný alebo prípady, kedy objednáte väčší počet kusov Tovaru, než koľko je z našej strany umožnené. Informáciu o maximálnom počte kusov Tovaru Vám však vždy v rámci E-shopu vopred poskytneme a nemala by pre Vás byť teda prekvapivá. V prípade, že nastane akýkoľvek dôvod, pre ktorý nemôžeme Objednávku potvrdiť, budeme Vás kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzavretie Zmluvy v pozmenenej podobe oproti Objednávke. Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte.
    7. V prípade, že v rámci E-shopu alebo v návrhu Objednávky bude uvedená zjavne chybná Cena najmä v dôsledku technickej chyby, nie sme povinní Vám Tovar za túto Cenu dodať ani v prípade, kedy ste dostali potvrdenie Objednávky, a teda došlo k uzavretiu Zmluvy. V takejto situácii Vás budeme bezodkladne kontaktovať a zašleme Vám ponuku na uzatvorenie novej Zmluvy v zmenenej podobe oproti Objednávke. Nová Zmluva je v takom prípade uzavretá vo chvíli, kedy Našu ponuku potvrdíte. V prípade, že Našu ponuku nepotvrdíte ani v lehote 3 dní od jej odoslania, sme oprávnení od uzatvorenej Zmluvy odstúpiť. Za zjavnú chybu v Cene sa považuje napríklad situácia, kedy Cena nezodpovedá obvyklej cene u iných predajcov alebo chýba či je navyše číslica.
    8. V prípade, kedy dôjde k uzavretiu Zmluvy, Vám vzniká záväzok  na zaplatenie Celkovej ceny.
    9. V prípade, že máte zriadený Užívateľský účet, môžete urobiť Objednávku prostredníctvom neho. Aj v takom prípade máte ale povinnosť skontrolovať správnosť, pravdivosť a úplnosť predvyplnených údajov. Spôsob tvorby Objednávky je však totožný, ako v prípade kupujúceho bez Užívateľského účtu, výhodou však je, že nie je potrebné opakovane vyplňovať Vaše identifikačné údaje.
    10. V niektorých prípadoch umožňujeme na nákup Tovaru využiť zľavu. Pre poskytnutie zľavy je potrebné, aby ste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o tejto zľave do vopred určeného poľa. Ak tak urobíte, bude Vám Tovar poskytnutý so zľavou.
 • UŽIVATEĽSKÝ ÚČET
    1. Na základe Vašej registrácie v rámci E-shopu môžete pristupovať do svojho Užívateľského účtu.
    2. Pri registrácii Užívateľského účtu je Vašou povinnosťou uviesť správne a pravdivo všetky zadávané údaje a v prípade zmeny ich aktualizovať.
    3. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Ohľadom týchto prístupových údajov je Vašou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a nikomu tieto údaje neposkytovať. V prípade, že dôjde k ich zneužitiu, nenesieme za to žiadnu zodpovednosť.
    4. Užívateľský účet je osobný a nie ste teda oprávnený umožniť jeho využívanie tretími osobami.
    5. Váš Užívateľský účet môžeme zrušiť, a to najmä v prípade, keď ho dlhšie než 2 roky nevyužívate, či v prípade, kedy porušíte svoje povinnosti podľa Zmluvy.
    6. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.
 • CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA 
   1. Cena je vždy uvedená v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozrejme v Zmluve. V prípade dobierky bude cena objednávky navýšená o sumu 1,50€. V prípade rozporu medzi Cenou uvedenou pri Tovare v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky sa uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, ktorá bude vždy totožná s cenou v Zmluve, toto avšak neplatí pre spôsob dopravy dobierkou. V rámci návrhu Objednávky je tiež uvedená Cena za dopravu, prípadne podmienky, kedy je doprava zadarmo. 
   2. Celková cena je uvedená vrátane DPH vrátane všetkých poplatkov stanovených osobitnými právnymi predpismi.
   3. Platbu Celkovej ceny od Vás budeme požadovať po uzavretí Zmluvy a pred odovzdaním Tovaru. Úhradu Celkovej ceny môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:
    1. Bankovým prevodom. Informácie pre vykonanie platby Vám zašleme v rámci potvrdenia Objednávky. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena splatná do 5 dní.
    2. Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu Stripe, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: https://stripe.com/en-sk. V prípade platby kartou online je Celková cena splatná do 3 dni.
    3. Dobierkou. V takom prípade dôjde k platbe pri doručení Tovaru oproti odovzdaniu Tovaru. V prípade platby dobierkou je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru. Bude vám doúčtovaná suma 1,50 € za platbu dobierkou.
    4. V hotovosti pri osobnom odbere. V hotovosti je možné hradiť Tovar v prípade prevzatia v Našej prevádzkarni. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.
   4. Faktúra bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení Celkovej ceny a bude zaslaná na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke. Faktúra bude tiež fyzicky priložená k Tovaru a dostupná v Užívateľskom účte, ak ho máte zriadený.
   5. Vlastnícke právo k Tovaru na Vás prechádza až potom, čo zaplatíte Celkovú cenu a Tovar prevezmete. V prípade platby bankovým prevodom je Celková cena zaplatená pripísaním na Náš účet, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamih uskutočnenia platby.
   6. Pri neprevzatí tovaru máme nárok nárokovať si nahradenia škôd vzniknutých neprevzatím tovaru (preplatenie poštovného a balného, tovaru držaného v balíčku, ktorý sme poslali a nemohli predať po dobu držaného na pošte a spätného poštovného, ktoré musíme uhradiť keď sa nám balíček vráti).